Algemene Voorwaarden verhuur van sloepen

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 • Verhuurder; Joppe Watersport VOF.
 • Huurder; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 21 jaar.
 • Huurovereenkomst; overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig.
 • Verzekering; WA en Cascoverzekering afgesloten via Meijers Assurantien te Amsterdam. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage.
 • Verzekeringsgebied; het vaartuig mag worden gebruikt op de volgende gebieden: Kagerplassen, Joppe Niet gevaren mag worden (i) op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart of middels verkeerstekens en (ii) het binnenwater van de gemeente Leiden m.u.v. de E-sloepen.
 • Borg; Vast bedrag per gebeurtenis te voldoen door huurder aan verhuurder bij overname van de boot.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 • Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de boot over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat de boot in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 • De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 • De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder een afgetankte boot ontvangt.
 • De verhuurder moet de borg (of evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q schade) na de huurperiode terug betalen aan de huurder.
 • De verhuurder zorgt voor aanschaf van een algemene vaarvergunning geldend voor de wateren in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De bij de vergunning behorende sticker is op een duidelijk zichtbare plaats op de sloep aangebracht.

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 • Voor de afvaart dienen partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen. De huurder ontvangt een afschrift van de overeenkomst.
 • Huurder is verplicht bij het afhalen van de sloep een geldig legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een afbeelding en zal deze toevoegen aan zijn deel van de huurovereenkomst.
 • Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst – persoonlijk te gebruiken overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. De huurder mag de sloep niet verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 • De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 • Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de boot over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft.
 • Kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, bekeuringen etc. zijn voor rekening van de huurder.
 • Huurder is gehouden de sloep schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van U 25,00 (incl. BTW).
 • De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
 • De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van de boot en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
 • Huurder dient, indien noodzakelijk, voor de boot geschikte brandstof te tanken. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder.
 • Het is huurder niet toegestaan de sloep te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.
 • Huurder is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het Hoogheem-
  raadschap van Rijnland. De boete die voortvloeit uit het niet nakomen van deze voorschriften is geheel voor rekening van de huurder.
 • Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich ermee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

 • Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de boot en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de boot
  en de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1.4 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet verzekerde vaargebied bedoeld in artikel 1.5
 • Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan een derde of schade aan of verlies van het vaartuig veroorzaakt door of voortvloeiende uit; Varen onder invloed, zoals bepaald in de Scheepvaartverkeerswet; deelname aan races/snelheidswedstrijden of wat daarmee gelijk kan worden gesteld.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan inboedel anders dan die van de eigenaar van de boot.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigen- dommen van huurder en andere opvarenden tenzij sprake is van grove nalatigheid door verhuurder.
 • Het eigen risico voor schade aan de boot per gebeurtenis is gelijk aan de hoogte van de borgsom. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen door Meijers Assurantien. Indien de schade is verhaald op de tegenpartij zal verhuurder het reeds betaalde eigen risico c.q. de borgsom terugstorten aan de huurder.

ARTIKEL 5. WANPRESTATIE

 • Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huur- periode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeel- telijke huursom te hoeven overgaan als: a. de weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden); b. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. huurder overlast veroorzaakt in of rond de Hollandse Plassen of Leidse wateren en jacht- en passanten- havens. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 • Indien de boot later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 15,00 per kwartier, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 • Indien de boot door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 4 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
 • Het is niet toegestaan met meer dan het door Joppe Watersport aangegeven aantal personen plaats te nemen in de boot, of de boten anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren wordt, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 • De kapitein van de boot dient ten tijde van het besturen van de boot nuchter te zijn, en het wettelijk toegestane promillage niet te overschrijden. Indien ver- huurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terug- halen van de boot zonder enige vorm van restitutie van huur- en waarborgsom.

ARTIKEL 6. ANNULERING

 • In geval van slecht weer kan de reservering tot 60 minuten voor aanvang van de huurperiode zonder kosten worden verzet naar een alternatieve datum. Huurder bepaalt zelf wat hij/zij onder slecht weer verstaat. Dit artikel geldt niet voor vroegtijdig afbreken van de huurperiode ten gevolge van slecht weer, dit risico is voor de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.

Abonnement voorwaarden GOUD & PLATINA

ARTIKEL 1. ABONNEMENT

 • Verhuurder: Joppe watersport
 • Abonnee/huurder: Lid
 • Vaarseizoen: 01-05-2022 t/m 01-10-2022
 • GOUD: ongelimiteerde huur van één loungeboot, dan wel één E-sloep, dan wel één Sup tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) met uitzondering van de erkende feestdagen
 • PLATINA: ongelimiteerde huur van één loungeboot, dan wel één E-sloep, dan wel één Sup tijdens alle dagen van de week inclusief erkende feestdagen
 • Tijdstippen: vanaf 09:30 uur tot zonsondergang en voor zover deze na 20.30 plaatsvindt; tot uiterlijk 20.30 uur
 • Abonnement is voor Loungeboot, E-Sloep & Sup
 • Abonnement is persoonsgebonden. Lid geeft een kopie ID bewijs af bij aanvang abonnement. Lid dient zicht elke huurperiode te legitimeren.
 • Indien Lid meer dan 2 keer niet op het gereserveerde tijdstip de boot, sloep of Sup komt ophalen, heeft Joppe Watersport het recht het abonnement voor de rest van seizoen te beëindigen. Hierbij vindt geen restitutie van het abonnementsgeld dan wel een deel daarvan plaats.
 • Bij het niet naleven van de voorschriften is Joppe Watersport, zonder verdere verplichtingen, gemachtigd het abonnement te beëindigen.

ARTIKEL 2. KOSTEN

 • Platina abonnement: € 2.195,-
 • Goud abonnement: € 1.645,-
 • Brandstof schepen: inclusief
 • Haven- en bruggelden: voor lid

ARTIKEL 3. DE BOTEN

 • Loungeboten voor maximaal 10 volwassenen met benzine motor
 • E-Sloep voor maximaal 8 volwassenen met Elektrische aandrijving
 • Boten dienen schoon en opgeruimd te worden ingeleverd.
 • Boten zijn voorzien van kussen en stootwielen
 • Loungeboten mogen niet door Leiden varen
 • E-Sloepen mogen door Leiden varen maar wel op eigen risico van Lid
 • Bestuurder van de boot mag geen alcohol of verdovende middelen gebruiken.
 • Schade aan de boten dient direct gemeld te worden bij de Verhuurder.
 • Bij motorstoring zal lid in eerste instantie proberen via een “sleep” terug te komen op de verhuurlocatie aan de Veerpolder 3 te Warmond. Mocht dit niet lukken zal Verhuurder, indien een boot beschikbaar is, boot komen ruilen en/of repatriëren.

ARTIKEL 4. RESERVEREN

 • Na ontvangst van de abonnementsgelden is het maken van een reservering mogelijk.
 • Lid ontvangt unieke code om boten Online in te boeken.
 • Reserveren is alleen mogelijk indien er beschikbaarheid is.
 • Binnen 24 uur voor aanvang huurperiode kan on line worden ingeboekt en is de reservering gegarandeerd.
 • 1x per week kan er tot 24 uur voor start aanvang huur periode een gegarandeerd reservering worden gemaakt. Verhuurder is gemachtigd om indien er meerdere boekingen tot 24 uur voor aanvang) per week worden gemaakt, de reserveringen te verschuiven. Verhuurder zal Lid hiervan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

 • Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of schade aan goederen/persoonlijke eigendommen aan boord en/of op het terrein van Verhuurder.
 • Parkeren van rijwielen en voertuigen op het terrein van Verhuurder is voor eigen risico
 • Lid wordt geadviseerd een doorlopende reisverzekering bij haar eigen verzekeraar af te sluiten
 • Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen aan boord of op het terrein van de verhuurder.
 • Lid is verantwoordelijk voor alle accessoires in en aan de boot. Bij verlies van kussens, anker, stootwielen, touwen of andere accessoires van de boot worden deze apart in rekening gebracht.